ข้อมูลข่าวสารการบิน > คลังความรู้ > ความรู้ด้านการบิน

ความรู้ด้านการบิน

เลขที่ พ.ศ. ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องอังกฤษ ผู้เขียน
1
2547
สนามบินสุโขทัย Sukhothai Airport บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด
2
2547
สนามบินตราด Trad Airport บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด
3
2547
สนามบินสมุย Samui Airport บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด
4
2547
ประวัติบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด Bangkok Airways บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด
5
2547
ประวัติการบินพลเรือนของประเทศไทย History of Civil Aviation of Thailland กรมการขนส่งทางอากาศ
6
2547
พรบ.เดินอากาศ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง Thai Aviation Regulation นายสมชาย พิพุธวัฒน์ (เลขานุการกรม)
7
2547
เครื่องหมายราชการแห่งกรมการขนส่งทางอากาศ Official Symbol of Department of Civil Aviation ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
8
2547
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรมการขนส่งทางอากาศ
Scope of responsibilities of Department of Civil Aviation ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม
9
2547
คนเก่าเล่าให้ฟัง Stories of the old days นายโสภณ วีระพัฒน์ (อดีตรองอธิบดีกรมการบินพาณิชย์)
10
2547
กิจการวิทยุการบินของกรมการบินพาณิชย์ The Aeronautical mission of Department of Aviation (Department of Civil Aviation) นายทับทิม โอบายะวาทย์
11
2547
ย้อนอดีต..กิจการจราจรทางอากาศ Retrace the journey of air transport นายเชาวน์ วัฒนจินดา
12
2547
ฝ่ายบินทดสอบ
กองช่างสื่อสารและเครื่องช่วยการเดินอากาศ
กรมการบินพาณิชย์
Facilities flight inspection branch, Air navigation Facilities Division, Department of Aviation นายศิรินันท์ คำสุข
13
2547
กรมการขนส่งทางอากาศกับ
การส่งเสริมและพัฒนากิจการขนส่งทางอากาศ
The Department of Civil Aviation with the Air Transport Promotion and Development Bureau สำนักส่งเสริมและพัฒนากิจการขนส่งทางอากาศ
14
2547
แนวคิดการจัดการระบบท่าอากาศยาน Concept of airport systemization ดร. จรุณ มีสมบูรณ์
15
2547
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ SUVARNABHUMI AIRPORT นายพจนา สิมะเสถียร
16
2547
การสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ Investigation of aircraft accident นายชัชวาล อรณพ ณ อยุธยา
17
2547
แนวคิดสำหรับยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่ง
"วิสัยทัศน์การบริหารอุตสาหกรรมการบินในยุคเปิดเสรีการค้าและบริการ"
Concept for air transport stategy (Vision of aviation industry management in the era of liberalization in trade and services) นางประไพพรรณ สาลิตุล
18
2547
น่ารู้เกี่ยวกับสิทธิการบิน What you should know about air traffic right นางสาวปัทมา ตันติรุจนานนท์
19
2547
เบื้องหลังความปลอดภัย Behind the safety นายสัมพันธ์ พงศ์ไทย
20
2547
ประเทศไทยกับการเปิดเสรีการขนส่งทางอากาศ Thailand and Air Transport Liberization นางสาวทศพร ลีพึ่งธรรม
21
2547
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับผิวทางของสนามบิน Trivia on airfield serface นายสมเกียรติ์ มณีสถิตย์
22
2547
Low cost airline : ทางรอดของสายการบินจริงหรือ Low cost airline : the Airlines' survival? นางสาวสุภาพรรณ เพ็งผ่อง
23
2547
ปัญหากฎหมายบางประการเกี่ยวกับการเช่าอากาศยานเข้าพรมแดน Certain legal problems concerning cross-border aircraft leasing นายประเสริฐ ป้อมป้องศึก
24
2547
สนามบินของกรมได้มาตรฐานหรือเปล่า   ดร. จรุณ มีสมบูรณ์
25
2547
อนุกรมเวลากับการพยากรณ์จำนวนผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน Time series and forecast ofthe number of passengers at the airport นางสาวอรกนิษฐ์ จันทร์แปลง
26
2547
100 FIRSTs that shaped Bangkok
THE FIRST AIRPORT
100 FIRSTs The Nation
27
2547
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด Airports of Thailand Public Company Limited บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
28
2547
ระบบไฟนำร่อน Precision Approach Path Indicator นายประสงค์ เธียรธนู
ผอ.กองมาตรฐานสนามบินและการอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ
39
2547
แอร์ คาร์โก..................
ธุรกิจการบินที่น่าจับตามอง
Air Cargo Siamrath
Page 2
sun, December 19, 2004
30
2547
ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน Airport Charges กบร.
31
2547
  A Place in The Sky NEIL STONEHAM.
32
2548
นกเหล็ก พบ นกเล็ก   หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33
2548
อะไรทำให้เครื่องบินบินได้   http://www.thaitechnics.com
34
2548
  GPS NAVIGATION INTRODUCTION ฝ่ายเครื่องตรวจอากาศ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
35
2548
ประวัติการบิน   http://www.fts.rtaf.mi.th
36
2548
  Consultation Paper on a Community Air Passenger Report on Service quality indicators European Commission
37
2548
  Punctuality:How Airlines Can Improve On-Time Performance BOOZ-ALLEN & HAMILTON
38
2549
  Air Cargo Security : An Overview of Several Regulatory Initiatives around the World Maria Buzdugan (McGill Institute of Air and Space Law, Montreal, Canada)
39
2549
  Overview of CNS system สุรสิทธิ์ จิตรเอื้อตระกูล
40
2549
การตรวจสอบสนามบิน    
41
2549
ความสมควรเดินอากาศ Airworthiness of Aircraft สัมพันธ์ พงศ์ไทย
42
2549
  Boeing Commercial Airplanes : Aging Airplane Programs Sean Harper
43
2549
การบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับ ป.ป.ช.   นายทินกร เขมะวิชานุรัตน์
44
2549
หลักการบินทั่วไป   นายจุฑารัตน์ นาคเสวี
45
2549
ความรู้เรื่อง EU Airline Law The Single EU Aviation Market and Its External Dimension. -
46
2550
ความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ (ทวิภาคี)
47
2550
ความตกลงหลายฝ่าย (พหุภาคี)
48
2550
เสรีภาพทางอากาศ
49
2550
การออกแบบระบบไฟฟ้าสนามบิน
50
2550
วิศวกรรมอากาศยาน
51
2550
การจัดสรรเส้นทางบินและสิทธิการบิน
52
2550
การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบิน
53
2550
ระบบการกำกับดูแลกิจการขนส่งทางอากาศ
54
2550
ความยาวทางวิ่งที่เหมาะสมของสนามบิน
55
2550
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
56
2550
ความยาวทางวิ่งที่เหมาะสมของสนามบิน
57
2550
บทบาทของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบทบาทของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสนามบินสนามบิน
58
2550
จริยธรรม คุณธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงาน ดร.สุทิน ลี้ปิยะชาติ
59
2550
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดร.สุทิน ลี้ปิยะชาติ
60
2550
อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
61
2551
การเช่าอากาศยาน (Aircraft Leasing) สำนักกำกับกิจการขนส่งทางอากาศ
62
2551
Airlines Franschising สำนักกำกับกิจการขนส่งทางอากาศ
63
2553
สัมมนา งานมหกรรมการบินเฉลิมพระเกียรติ
64
2553
การจดทะเบียนอากาศยานและการออกใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล
65
2554
Behind the Safety นายสัมพันธ์ พงศ์ไทย
รองอธิบดี (ฝ่ายความปลอดภัย)
ที่มา : กรมการบินพลเรือน
หน้าหลัก คำถามที่พบบ่อย ผังเว็บไซต์ ลิงค์ ติดต่อกรม
 
© Copyright Department of Civil Aviation, Thailand, 2005. All Rights Reserved.
71 Soi Ngarmduplee, Rama IV Road, Thung Mahamek, Sathorn, Bangkok, 10120, THAILAND
Tel. +66 (0) 2287-0320-9 Fax. +66 (0) 2286-3373