.: กรมการบินพลเรือน DCA Department of Civil Aviation, Thailand :.


Loading
 
 
  ข้อมูลการบิน (Aviation Info)> อากาศยาน ( Aircraft)

ใบสำคัญสมควรเดินอากาศ (Certificate of Airworthiness)


ระเบียบปฏิบัติ/คำสั่ง/ประกาศต่างๆ

  • พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 11 พ.ศ.2551 หมวด 4 ส่วนที่ 4 เรื่อง ความสมควรเดินอากาศ
  • กฎกระทรวงฉบับที่ 34
  • ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 86
  • ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง ข้อกำหนดว่าด้วยความสมควรเดินอากาศ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550
  • ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง การคงความต่อเนื่องความสมควรเดินอากาศ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑
  • ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง การเดินอากาศด้วยเครื่องบินของผู้ดำเนินการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓

ติดต่อหน่วยงาน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการได้ที่

กลุ่มสมควรเดินอากาศ สำนักมาตรฐานการบิน กรมการบินพลเรือน
เลขที่ 71 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์
หรือ 0 2287 0320 - 9 ต่อ
โทรสาร