.: กรมการบินพลเรือน DCA Department of Civil Aviation, Thailand :.


Loading
เกี่ยวกับกรม
นโยบายและแผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน
การพัฒนาองค์การ
เงินทุนหมุนเวียน
 
 
 

การจัดซื้อจัดจ้าง


หลักฐานที่ต้องนำมาในวันขอรับ/ซื้อ เอกสารสอบราคา/ประกวดราคา

  • 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท/ห้าง สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • 2. หนังสือมอบอำนาจให้มาขอรับ/ซื้อ เอกสารสอบราคา/ประกวดราคา ติดอากร 10 บาท
  • 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ(ตามข้อ 2) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

แสดงความคิดเห็นร่าง TOR ได้ที่ email: procurement@aviation.go.th

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารได้ที่
กลุ่มการเงิน สำนักบริหารกลาง กรมการบินพลเรือน
เวลา 08.30 น. - 15.00 น.
โทรศัพท์: +66 (0) 2286-0488