.: กรมการบินพลเรือน DCA Department of Civil Aviation, Thailand :.


layout.css news-thumb clear:both
วิสัยทัศน์กรมการบินพลเรือน

เป็นองค์กรชั้นนำในระดับภูมิภาค
เพื่อการขับเคลื่อนและผลักดันให้
การบินพลเรือนของประเทศเป็น
ที่ยอมรับและแข่งขันได้ในระดับสากล

HOW CAN I?
ติดต่อกรมpost:

LATEST NEWS
ดูทั้งหมด

ระเบียบกรมการบินพลเรือน
- ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง มาตรฐานในการออกใบสำคัญแพทย์แต่ละชั้น พ.ศ. 2556
- ว่าด้วยมาตรฐานของระบบการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
- ว่าด้วยมาตรฐานของคู่มือการดำเนินงานสนามบิน พ.ศ. ๒๕๕๖
- ว่าด้วยมาตรฐานของระบบควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖
- ระเบียบคณะกรรมการทดสอบความรู้ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติด้านการเดินอากาศว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ทดสอบภาคอากาศ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการบินพลเรือน

ประกาศกรมการบินพลเรือน
- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองหลักสูตรของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖

- เรื่อง การทดสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖


ประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำ พ.ศ. ๒๕๕๖

การลงทะเบียนผูู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซืื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
คู่มือการลงทะเบียนผูู้ค้ากับภาครัฐ ระบบจัดซืื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จัดทำโดย สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

ประกาศกรมการบินพลเรือนประกาศกรมการบินพลเรขั้นตอนในการออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ พ.ศ.2555

ประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื่อง ยกเว้นค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยานและค่าบริการที่เก็บอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมการบินพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๕

เผยแพร่พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 7
พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 7 ของบริการขนส่งทางอากาศ แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ทุกประเภท


 1. ผู้ประจำหน้าที่
 2. ผู้ประกอบการ
 3. ข่าวการรับสมัครงาน
 • 27 ธันวาคม 2556 -กำหนดการสอบภาคทฤษฎีใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2557
 • 12 ธันวาคม 2556 -ประกาศผลสอบภาคทฤษฎี พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ (ATC) ครั้งที่ 4/2556
 • 13 ธันวาคม 2556 -ประกาศผลสอบภาคทฤษฎีเพื่อขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ 4/2556
 • 12 ธันวาคม 2556 -ประกาศผลสอบภาคทฤษฎี พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ (ATC) ครั้งที่ 4/2556
 • 12 ธันวาคม 2556 -ประกาศผลสอบภาคทฤษฎี พนักงานอำนวยการบิน (FOO) ครั้งที่ 4/2556
 • 03 ธันวาคม 2556 - ประกาศผลสอบภาคทฤษฎีนักบินพาณิชย์ตรี ครั้งที่ 4/2556
 • 03 ธันวาคม 2556 - ประกาศผลสอบภาคทฤษฎีนักบินพาณิชย์เอก ครั้งที่ 4/2556
 • 06 พฤศจิกายน 2556 - กำหนดการสอบภาคทฤษฎีใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ประจำปี พ.ศ. 2557
 • 16 กันยายน 2556 - ผลสอบภาคทฤษฎีเพื่อออกใบอนุญาตพนักงานอำนวยการบิน ครั้งที่ 3/2556
 • 10 กันยายน 2556 - ประกาศผลสอบนายช่างภาคพื้นดิน ครั้งที่ 3/2556
 • 4 กันยายน 2556 - ประกาศผลสอบภาคทฤษฏีเพื่อรับใบอนุญาตพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศครั้งที่ 3/2556
 • 4 กันยายน 2556 - ประกาศผลสอบภาคทฤษฎี ATPL ครั้งที่ 3/2556
 • 21 สิงหาคม 2556 - ประกาศผลสอบภาคทฤษฎีนักบินพาณิชย์ตรี ครั้งที่ 3/2556
 • 18 มิถุนายน 2556 - ประกาศผลสอบภาคทฤษฏีเพื่อรับใบอนุญาต พนักงานอำนวยการบินครั้งที่ 2/2556
 • 17 มิถุนายน 2556 - ประกาศผลสอบ พนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ ครั้งที่ 2/2556
 • 11 มิถุนายน 2556 - ประกาศผลสอบภาคทฤษฎีเพื่อรับใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน ครั้งที่ 2/2556
 • 4 มิถุนายน 2556 - ประกาศผลสอบนักบินพาณิชย์เอก ครั้งที่ 2/2556
 • 23 พฤษภาคม 2556 - ประกาศผลสอบนักบินพาณิชย์ตรี ครั้งที่ 2/2556
 • 18 มีนาคม 2556 - ประกาศผลสอบภาคทฤษฎีพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ ครั้งที่ 1/2556
 • 18 มีนาคม 2556 - ประกาศผลสอบภาคทฤษฎีพนักงานอำนวยการบิน ครั้งที่ 1/2556
 • 11 มีนาคม 2556 - ประกาศผลสอบภาคทฤษฏีเพื่อขอรับใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน ครั้งที่ 1/2556
 • 05 มีนาคม 2556 - ประกาศผลสอบนักบินพาณิชย์เอก ครั้งที่ 1/2556
 • 21 กุมภาพันธ์ 2556 - ประกาศผลสอบนักบินพาณิชย์ตรี ครั้งที่ 1/2556
 • 18 ธันวาคม 2555 - ประกาศผลสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตพนักงานอำนวยการบิน ครั้งที่ 4/2555
 • 20 กุมภาพันธ์ 2557 - ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล้ข่ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวท่าอากาศยานแพร่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
 • 20 กุมภาพันธ์ 2557 - ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน ท่าอากาศยานแพร่
 • 12 กุมภาพันธ์ 2557 - บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานแม่สอด
 • 12 กุมภาพันธ์ 2557 - ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานแม่สอด และท่าอากาศยานกระบี่
 • 05 กุมภาพันธ์ 2557 - ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
 • 05 กุมภาพันธ์ 2557 - ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
 • 31 มกราคม 2557 - ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ท่าอากาศยานตรัง
 • 31 มกราคม 2557 - ประกาศรายชือผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
 • 17 มกราคม 2557 - ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบฯ ลูกจ้างชั่วคราว
 • 17 มกราคม 2557 - ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบฯ พนักงานราชการ
 • 16 ธันวาคม2556 - - ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งต่างๆ
 • 13 ธันวาคม2556 - - รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานกระบี่
 • 12 ธันวาคม2556 -รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานนราธิวาส และท่าอากาศยานแพร่
 • 09 ธันวาคม2556 - ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานแม่สอด และท่าอากาศยานกระบี่
 • 02 ธันวาคม2556 - รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ
 • 18 พฤศจิกายน 2556 - บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 • 29 ตุลาคม 2556 - ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ
 • 4 ตุลาคม 2556 - กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 • 4 ตุลาคม 2556 - รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ
 • 30 กันยายน 2556 - ประกาศท่าอากาศยานกระบี่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มีอัตราค่าจ้างสูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 • 30 กันยายน 2556 - ประกาศท่าอากาศยานกระบี่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ตำแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน
 • 26 กันยายน 2556 - ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและตำแหน่งนิติกร
 • 25 กันยายน 2556 - ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ
 • 16 กันยายน 2556 - รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษตำแหน่งผู้ชำนาญการด้านควบคุมจราจรทางอากาศ
 • 13 กันยายน 2556 - ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • 13 กันยายน 2556 - ประกาศท่าอากาศยานกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ตำแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน
 • 4 กันยายน 2556 - ประกาศท่าอากาศยานสกลนคร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

 • QUICK LINK